2. KONGRES WROCŁAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Kongres jest spotkaniem przedstawicieli wszystkich wrocławskich i działających we Wrocławiu stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, ruchów miejskich. Ma na celu m.in.: budowanie i wzmacnianie współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego i biznesem. Uczestnictwo w Kongresie było okazją do integracji, wzajemnego poznania się, ale też możliwością współtworzenia dialogu społecznego i działań dla mieszkańców Wrocławia.

Program Kongresu obejmował m.in.:

- spotkania branżowe w 7 obszarach tematycznych,

- plenarne spotkanie wrocławskich NGO z Wrocławską Radą Działalności Pożytku Publicznego. 

Nasze Stowarzyszenie było odpowiedzialne za stolik "Równość się opłaca. Wszystkim." w ramach panelu #Za NiezależnymŻyciem – usługi publiczne na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego moderatorami byli:

Beata Hernik-Janiszewska Fundacja Wrocławskie Hospicjum,

dr Małgorzata Franczak Fundacja Eudajmonia,

Andrzej Mańkowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Prowadzona przez nas dyskusja o roli kobiet w społeczeństwie w 100.lecie przyznania Polkom pełni praw wyborczych, barierach większego udziału kobiet w życiu publicznym i zawodowym, potrzebie prawdziwej równości we wszystkich sferach życia i oczekiwaniach kobiet wobec instytucji publicznych była bardzo ciekawa. Wnioski przekazaliśmy do uwzględnienia w dalszych pokongresowych pracach merytorycznych.

Dziękujemy wszystkim za udział.

Partnerzy i sponsorzy