Nasza misja

Misją naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz stałego zwiększania udziału kobiet w życiu publicznym: w biznesie, w polityce, w mediach, w administracji publicznej, w nauce oraz w innych dziedzinach życia.

 

Działamy na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Chcemy zapobiegać wykluczeniu i dyskryminacji kobiet.

Upowszechniamy i promujemy inicjatywy zwiększające aktywność kobiet w regionie.

Wspomagamy rozwój gospodarczy, a zwłaszcza rozwój przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem wzmacniania postaw przedsiębiorczych kobiet, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rozwijania umiejętności poszukiwania pracy, zdobywania kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy.

Pomagamy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.

Pracujemy na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomocy społecznej w tym przeciwdziałania patologiom społecznym.

Integrujemy środowiska, ludzi, instytucje związane z aktywnością kobiet.

Partnerzy i sponsorzy