ZARZĄD Z ABSOLUTORIUM

Podczas zebrania Zarząd przedstawił członkom Stowarzyszenia sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2016. Sprawozdanie ze swojej pracy zaprezentowała także Komisja Rewizyjna, wnioskując o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2016. ZWZC poparło ten wniosek głosując jednomyślnie za przyjęciem stosownych uchwał zatem Zarząd otrzymał skwitowanie.

Partnerzy i sponsorzy